Databáze excerpčního materiálu Neomat

Přihlášení do programu EDA

Oddělení současné lexikologie a lexikografie

 


formulář žádosti o přístup

Rozšířený přístup je určen pro odbornou veřejnost. Umožňuje prohlížení databáze Neomat ve formě Karet jednotlivých záznamů a ve formě Mřížky. Dále umožňuje vyhledávání hesel, jejich řazení, filtrování, ruční výběry, tisk a export dat do formátu csv dle uživatelem nastavených podmínek. Samozřejmě je zde k dispozici přehledná Uživatelská příručka.


Uživatel si může zobrazovat statistické údaje podle jednotlivých typů polí, vytvářet si a ukládat své vlastní filtry a ruční výběry dat.


Databáze Neomat také obsahuje sady filtrů, které jsou již předem nastaveny k okamžitému využití. Jedná se například o základní rozdělení materiálu na Archiv1 a Archiv2. Do Archivu1 patří vrstvy FuturumSpoj01–Spoj09, jež daly vzniknout slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) a Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005). Do Archivu2 patří vrstvy Spoj10–Spoj15, zaměřené kromě neologismů také na jevy lexikální dynamiky v širším smyslu.


V dalších přednastavených sadách filtrů si uživatel může vybrat např. zobrazení defrazeologických, univerbizovaných, zkratkových, deminutivních, depropriálních hesel a blendů. Filtrovat je možné také např. neosémantismy, přechýlené názvy, synonymní a antonymní výrazy, sousloví, frazémy atp. Počet hesel v těchto filtrech se pochopitelně mění, protože se tyto skupiny dat průběžně zpracovávají.


Neologický excerpční materiál, k němuž se zde přistupuje, se shoduje s obsahem dostupným volně z webového rozhraní.


Přístup je uživateli přidělen vždy na půl roku (183 dnů), poté dojde k jeho zneplatnění. Týden před vypršením platnosti přístupu je uživateli automaticky zaslán e mail s informací, že jeho platnost končí. Zároveň se na titulní stránce EDA po přihlášení uživateli objeví červený odkaz, jímž může odeslat žádost o prodloužení přístupu.

Transformace programu WinHesla2, správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost: Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda.

Databáze EDA byla zprovozněna v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011). Poslední aktualizace 23.10.2015.